Makedonski jezik
istinomjer logo

Upotreba novih tehnologija u promociji transparentnosti vlade

CDT  Zašto ne?  Crta  Most 

Srbija

Ovdje možete vidjeti rezultate institucija. Za pitanja je moguće osvojiti 0 ili 1 bod, gdje je oznaka za osvojenih 0 bodova no , a za osvojeni 1 bod yes. Za dodatna obrazloženja i da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na navedenu oznaku.

Na samome dnu prikazanih rezultata, možete vidjeti i prosjek zadovoljavajućih odgovora institucije.

Vlada Srbije

http://www.srbija.gov.rs/

 

 

1. Otvorenost

 

1.1. Transparentnost rada državnih organa - da li su javno dostupne sve informacije o radu državnih organa na osnovu kojih je moguće pratiti i procijeniti kvalitet njihovog rada?

Postojanje službene Internet stranice
Da li je Internet stranica ažurirana?
Da li postoji funkcionalna pretraga na vebsajtu?
Da li postoji sekcija sa najvažnijim vijestima o radu Vlade?
Da li je Internet stranica prilagođena osobama sa invaliditetom?
Je li na Internet stranici objavljen plan rada za 2013. godinu?
Da li su na stranici objavljeni planovi rada za prethodne 2 godine (2011. i 2012.)?
Je li na Internet stranici objavljena makar jedna aktuelna strategija razvoja?
Je li na Internet stranici objavljen izvještaj o radu za 2012.?
Da li su objavljeni izvještaji o radu za prethodne 2 godine (2010. i 2011.)?
Je li na Internet stranici objavljen organogram (organizaciona šema)?
Je li na Internet stranici objavljen djelokrug rada?
Jesu li na Internet stranici objavljenje biografije rukovodećih kadrova?
Jesu li na Internet stranici objavljeni pozivi na postupak javnih nabavki u poslednjih godinu dana (ili link na upravu za javne nabavke)?
Jesu li na Internet stranici objavljene odluke o dodjeli ugovora po pozivu na postupak javnih nabavki u poslednjih godinu dana (ili link na upravu za javnu nabavke)?
Jesu li na Internet stranici objavljeni ugovori o javnim nabavkama u poslednjih godinu dana (ili link na upravu za javne nabavke)?
Je li na Internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2013. godinu?
Da li na Internet stranici postoje informacije o službi za odnose sa javnošću (kontakt i djelokrug rada)?
Da li je na Internet stranici Vlade dostupan dnevni red za narednu sjednicu?
Da li su, nakon sjednice Vlade, dostupni materijali koji su razmatrani i usvojeni?
Da li su na Internet stranici Vlade dostupna saopštenja za javnost nakon sjednica Vlade?
Kako su ciljevi Vlade predstavljeni na Internet stranici?
Da li se na Internet stranici objavljuju informacije o konkursima za zaposlenje ili link na nadležnu instituciju?

1.2. Budžetska transparentnost - da li su javno dostupne precizne i jasne informacije o prihodima i rashodima državnog budžeta a način koji je razumljiv građanima i omogućuje vanjsku stručnu analizu i kontrolu?

Da li je na Internet stranici dostupan Zakon o budžetu za 2013.?
Da li su objavljeni budžeti za prethodne 3 godine (2010., 2011., 2012.)?
Da li je na Internet stranici dostupan završni račun za 2012.?
Da li su objavljeni završni računi za prethodne 3 godine (2009.,2010.,2011.)?
Da li na Internet stranici postoje informacije o budžetu za građane koje su razumljive i obuhvatne (tabelarni i narativni prikaz) - Građanski budžet?
Da li je na Internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu 2013. godine?
Da li se budžetski dokumenti objavljuju u formatu otvorenih podataka (open data)?

1.3. Pristup informacijama - kako funkcioniše mehanizam za pristupanje informacijama koje već nisu javno dostupne?

Da li se na Internet stranici nalazi popis informacija koje su u posjedu ministarstva (Vodič za slobodan pristup informacijama)?
Da li se na Internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za informisanje (ime, broj telefona, e-mail adresa)?
Da li je na Internet stranici objavljen Zakon o slobodnom pristupu informacijama?
Da li postoji baza informacija svih zahtjeva i odgovora za SPI?
Da li je objavljena statistika za SPI na vebsajtu?
 

2. Interakcija sa akterima u društvu/građanima

 

2.1. Participacija izvanvladinih aktera - koliko i pod kojim uslovima nevladini akteri učestvuju u formulisanju, sprovođenju, monitoringu i evaluaciji javnih politika?

Da li se objavljuju planovi javnih rasprava ministarstava na mjestu vidljivom sa naslovne Internet stranice?
Da li se objavljuju pozivi na javne rasprave na mjestu vidljivom sa naslovne Internet stranice?

2.2. Upotreba novih tehnologija u komunikaciji sa građanima

Da li na Internet stranici postoji vidljiv (na naslovnoj stranici) kontakt obrazac za obraćanje premijeru?
Da li je na Internet stranici objavljen popis postavljanih pitanja?
Da li Vlada ima aktivan Facebook i Twitter nalog?
Da li su Facebook i Twitter nalozi linkovani na stranici Vlade?
Da li su sva unesena dokumenta u mašinski čitljivom (machine readable) formatu ili u više različitih formata od kojih je bar jedan mašinski čitljiv?
Da li podaci imaju otvorenu licencu?
Da li postoji zasebna sekcija sa dokumentima za preuzimanje (download)?
Da li je sekcija za preuzimanje (download) organizovana i pretraživa?
Da li postoji neki alat za podnošenje peticija građana na Internetu?
Da li postoje ostali alati za monitoring rada vlasti (prijava zloupotrebe službenih automobila, korupcije, konflikt interesa)?
Da li postoje ostali alati za prijavu i rješavanje problema?
Da li Biro za odnose sa javnošću Vlade odgovara na e-mailove građana u zadovoljavajućem roku (7 dana)?
Da li Internet stranica ima "mrtve linkove"?
Da li je moguće komentarisati sadržaje?
Da li postoji RSS?
Da li su sva ministarstva predstavljena na isti način na vebsajtu Vlade?

UKUPNI REZULTAT

41.51%

 

Statistike